?wietliki dachowe

Oferowane przez firm? MAGO-BUD ?wietliki dachowe z aluminium i poliw?glanu s? lekkie, ciep?e i trwa?e. Zastosowanie ?wietlikw jest bardzo dobr? inwestycj?, pozwalaj? one bowiem na odpowiednie do?wietlenie pomieszcze? ?wiat?em naturalnym, co ma ogromne znaczenie zw?aszcza w budynkach, w ktrych nie ma mo?liwo?ci zamontowania okien. Maj?c rwnie? na uwadze stale rosn?ce ceny no?nikw energii oraz ocieplenie klimatu, ?wietliki spe?niaj? tak?e funkcje docieplenia tych pomieszcze?.

Du?a r?norodno?? wymiarw pozwala nam dopasowa? si? do ka?dej konstrukcji dachu i zamontowanie ?wietlikw praktycznie na ka?dym etapie budowy. ?wietliki wykonujemy w konstrukcji samono?nej aluminiowej, stalowej lub stalowo/aluminiowej. Konstrukcja aluminiowa ?wietlika mo?e by? surowa, lakierowana na dowolny kolor wg palety RAL (ok. 256 kolorw) lub anodowana, konstrukcja stalowa dodatkowo mo?e by? ocynkowana. Jako wype?nienie stosujemy poliw?glan wielokomorowy w grubo?ciach 6-32mm lub poliw?glan lity w grubo?ciach od 2mm.

?wietliki dachowe mo?na wyposa?y? w dodatkowe elementy takie jak: klapy do przewietrzania, klapy dymowe (oddymiaj?ce), instalacj? odgromow?. Klapy mog? by? w pe?ni zautomatyzowane po zastosowaniu centralki pogodowej z czujnikami np. wiatru, deszczu, zmierzchu, temperatury.

W naszej ofercie znajda Pa?stwo trzy podstawowe kszta?ty ?wietlikw:
  • ?wietliki dachowe ?ukowe - s? najcz??ciej wybieranym kszta?tem przez Inwestorw ze wzgl?du na to, ?e bardzo dobrze przenosi obci??enie. ?wietlik ?ukowy mo?na wykona? o rozpi?to?ci do 6,20m w konstrukcji samono?nej aluminiowej lub stalowej bez stosowania dodatkowych podpr . Maj? one stosunkowo ma?y ci??ar w?asny i mo?na je stosowa? nawet na p?askim dachu. Przy wi?kszych rozpi?to?ciach mo?na w ?ciance szczytowej wykona? element uchylny ktry pe?ni funkcj? wy?azu dachowego.

  • ?wietliki dachowe dwuspadowe - zalet? ?wietlikw dwuspadowych jest mo?liwo?? zastosowania p?yt poliw?glanowych o dowolnej grubo?ci nawet przy ma?ych rozpi?to?ciach ?wietlika, a wi?c spe?ni? wymagania izolacyjno?ci termicznej i w?asno?ci p-po?. Mo?na je stosowa? nawet na p?askim dachu, a ich kszta?t nie pozwala na gromadzenie si? ?niegu na po?aciach ?wietlika .Ten wariant daj? rwnie? mo?liwo?? ograniczenia bezpo?redniego nas?onecznienia w ten sposb, ?e w po?aci p?nocnej stosuje si? p?yty bezbarwne, a w po?aci po?udniowej p?yty z warstw? poch?aniaj?c? promieniowane podczerwone lub p?yty mlecznobia?e.

  • ?wietliki dachowe jednospadowe - zalet? ?wietlikw jednospadowych jest mo?liwo?? ich stosowania na dachach o du?ym spadku. Przy tego rodzaju ?wietlikach mo?emy wykorzysta? istniej?c? konstrukcj? dachu.