Rolety zewn?trzne

Rolety zewn?trzne to bardzo estetyczne i komfortowe rozwi?zanie posiadaj?ce wiele zalet:
  • oszcz?dno?? ciep?a - dzi?ki zastosowaniu odpowiedniej izolacji termicznej, mo?emy w znacznym stopniu obni?y? koszty ogrzewania zim? (po zamkni?ciu rolet bardzo mocno ograniczaj? straty ciep?a), latem natomiast zapewniaj?ca przyjemny ch?d i p?mrok (ograniczaj? nagrzewanie pomieszcze? pozwalaj?c jednocze?nie na pe?n? wentylacj? mieszkania). Straty ciep?a w mieszkaniu zmniejszaj? si? nawet o 40%;
  • spokj i cisza - roleta zapewnia doskona?? izolacj? akustyczn? (ha?as zewn?trzny zostaje wyt?umiony zapewniaj?c domownikom spokj i cisz?);
  • ochrona przed niekorzystnym dzia?aniem czynnikw atmosferycznych - roleta chroni okno przed silnymi podmuchami wiatru, ostrym deszczem i ?niegiem oraz silnym s?o?cem;
  • bezpiecze?stwo - poprzez zastosowanie dodatkowych zabezpiecze? w postaci rygli r?cznych, zamkw, czy wieszakw blokuj?cych roleta stanowi dodatkow? barier? dla nieproszonych go?ci;
  • doskona?y element dekoracyjny elewacji i okien dzi?ki mo?liwo?ci wyboru zbogatej gamy kolorystycznej rolet (paleta "RAL"):

Firma MAGO-BUD ma Pa?stwu do zaoferowania kilka typw rolet:

Rolety zewn?trzne natynkowe

Zapewniaj? doskona?? izolacj? termiczn?, ochron? przeciws?oneczn?, pogodow?, antyw?amaniow? oraz izolacj? akustyczn?. Dzi?ki licznym rozwi?zaniom systemowym maj? one szerokie zastosowanie w budownictwie. Istnieje mo?liwo?? zamontowania rolet zewn?trznych nie tylko na murze, ale rwnie? we wn?ce okiennej, co umo?liwia ukrycie prowadnic i skrzynki. Dost?pne w dwch wariantach: STANDARD i RONDO (p?okr?g?a puszka i prowadnice).Rolety zewn?trzne naokienne

Montowane s? bezpo?rednio na ramie okiennej lub drzwiowej.Monta? tego typu rolety wymaga powi?kszonego otworu okiennego. Skrzynka w tym systemie jest niewidoczna, klapa rewizyjna umo?liwiaj?ca dost?p do mechanizmu rolety znajduje si? od wewn?trz pomieszczenia. Jest to system rolet, ktryzapewnia proste zasady projektowania i instalacji rolet w r?nej konfiguracji okien. Daje mo?liwo?? uzyskania optymalnej izolacji termicznej z mo?liwo?ci? zabudowy kaset i spe?nia wszelkie wymagania stawiane nowoczesnym roletom zewn?trznym. Ten system daje rwnie? mo?liwo?? zintegrowania rolety zewn?trznej z siatk? przeciwinsektow?, gdzie obydwa elementy tego systemu czyli sama roleta oraz siatka mog? by? u?ywane niezale?nie.INTEGRO

Jest to system podtynkowy, mocowany we wn?ce muru nad otworem okiennym. P?yta z we?ny drzewnej lub styropianu zamocowana jest od czo?a aluminiowej skrzynki i stanowi podk?ad pod tynk zewn?trzny. Po wykonaniu ocieplenia roleta jest niewidoczna z zewn?trz i wewn?trz. Dost?p do rolety zewn?trznej jest mo?liwy po zdemontowaniu kapy rewizyjnej znajduj?cej si? w dolnej cz??ci skrzynki . Niekwestionowanymi zaletami systemu INTEGRO s?:
  • zapewnienie perfekcyjnej izolacji termicznej i akustycznej;
  • zapewnienie dyskretnego wkomponowania skrzynki rolety w fasad? budynku, umo?liwiaj?c tym samym kolorystyczne dopasowanie pozosta?ych elementom do barwy okien;
  • wykonanie konserwacji elementw mechanicznych rolety z zewn?trz budynku;
  • mo?liwo?? zastosowania rwnie? w istniej?cych obiektach, w trakcie modernizacji budynku lub przy wymianie okien.