?lusarka aluminiowa

Firma MAGO-BUD oferuje Pa?stwu wysokiej jako?ci profile aluminiowe oparte o rozwi?zania w?oskiej firmy PONZIO. W zale?no?ci od zapotrzebowania Klienta w swojej ofercie mamy zarwno profile nieizolowane termicznie (tzw. "zimne"), jak i z przek?adk? termiczn? (tzw. "ciep?e"). System PONZIO oferuje du?y wybr rozwi?za? technicznych, co daje pe?n? swobod? przy projektowaniu. Stosuj?c zr?nicowane g??boko?ci konstrukcyjne kszta?townikw (NT50, NT52, NT60PT, NT60, NT68, NT150) jeste?my w stanie wykona? ?lusark? aluminiow? o indywidualnie dobranych parametrach technicznych. Unikalna technologia malowania elektrostatycznego zapewnia odpowiedni? trwa?o?? i odporno?? pow?ok na czynniki atmosferyczne, a ?atwo?? w obrbce i monta?u oraz estetyczny wygl?d s? dobrymi i sprawdzonymi zaletami systemu PONZIO.

Wykonujemy zabudowy wewn?trzne (?cianki dzia?owe wraz z drzwiami) oraz zabudowy zewn?trzne (zabudowy tarasw, wej?cia do lokali u?ytkowych, ogrody zimowe oraz fasady).


PONZIO NT60PT0


Jest to 3-komorowy system przeznaczony do wykonywania elementw zabudowy zewn?trznej, wymagaj?cych izolacji termicznej: wiatro?apw, witryn, okien, drzwi balkonowych i wej?ciowych. Dodatkowa komora powoduje zwi?kszenie sztywno?ci, dzi?ki czemu mo?na wykonywa? konstrukcje o du?ych gabarytach. G??boko?? konstrukcyjna kszta?townikw dla skrzyde? wynosi 60-68mm, a dla o?cie?nic 60mm. System ma mo?liwo?? zlicowania skrzyde? okien (jedna p?aszczyzna po stronie zewn?trznej) i drzwi (obie p?aszczyzny, zarwno po stronie wewn?trznej jak i zewn?trznej, oraz zastosowania wype?nie? o grubo?ci 8-48mm. Istnieje mo?liwo?? zastosowania nowoczesnych uszczelek dwukomponentowych z EPDM o doskona?ej izolacyjno?ci termicznej, estetycznym wygl?dzie i prostych w monta?u.


PONZIO NT52


Jest to system 2-komorowy przeznaczony do wykonywania elementw zabudowy zewn?trznej, ktre wymagaj? izolacji termicznej. G??boko?? kszta?townikw dla o?cie?nic i skrzyde? wynosi 52-60mm. System NT52 charakteryzuje si? zlicowaniem skrzyde? okien (jedna p?aszczyzna po stronie zewn?trznej) i drzwi (obie p?aszczyzny zarwno po stronie wewn?trznej jak i zewn?trznej) oraz zastosowaniem wype?nie? przeziernych lub nieprzeziernych o grubo?ci 1-40mm. Istnieje mo?liwo?? zastosowania nowoczesnych uszczelek dwukomponentowych z EPDM o doskona?ej izolacyjno?ci termicznej, estetycznym wygl?dzie i prostych w monta?u.


PONZIO NT50


Jest to 1-komorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej. Przeznaczony jest g?wnie do wykonywania zabudowy wewn?trznej: wiatro?apy, boksy kasowe, gabloty i ?cianki dzia?owe. S?u?y tak?e do wykonania drzwi przesuwnych (sterowanych r?cznie lub automatycznie), wahad?owych oraz dymoszczelnych. System NT50 pozwala na zastosowanie wype?nie? szklanych, paneli aluminiowych, wype?nie? typu "sandwich", p?yt meblowych, gipsowo-kartonowych oraz poliw?glanowych o grubo?ci 3-40mm. G??boko?? konstrukcyjna kszta?townikw dla o?cie?nic i skrzyde? wynosi 52-60mm. System umo?liwia zlicowanie skrzyde? okien (jedna p?aszczyzna po stronie zewn?trznej) i drzwi (obie p?aszczyzny zarwno po stronie wewn?trznej jak i zewn?trznej).